VŠEOBECNÉ

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává společnost aBoo Investments, Ltd. se sídlem Office Q, 35a Astbury Road, London, SE15 2NL, United Kingdom, No.: 10128514, zapsaná u Companies House ve Velké Británii v oddílu zapsaných společností Anglie a Walesu, dále též „provozovatel a nájemce“.

VYMEZENÍ POJMŮ

 • PROVOZOVATEL je právnická osoba, respektive společnost aBoo Investments, Ltd. se sídlem Office Q, 35a Astbury Road, London, SE15 2NL, United Kingdom, No.: 10128514, zapsaná u Companies House ve Velké Británii v oddílu zapsaných společností Anglie a Walesu, která provozuje platformu BitRentEx na internetové adrese https://bitrentex.com/.
 • UŽIVATEL je fyzická osoba, která se řádně registruje do platformy BitRentEx, sdělí provozovateli všechny potřebné osobní údaje a řádně si verifikuje svůj účet v případě, že disponuje jednorázovým nákupem, nebo celkovým portfoliem větším než 2000 USD.
 • NÁJEMCE je provozovatel, který přebírá do nájmu kryptoměnu za účelem jejího dalšího obchodování na burzách s komoditami a kryptoměnami za účelem dosažení zisku svým robotickým algoritmem umělé inteligence a následně přerozděluje zisk pronajímatelům.
 • PRONAJÍMATEL je uživatel platformy BitRentEx, který nechává svou zakoupenou kryptoměnu v systému déle než 24 hodin bez požadavku na její převedení, nebo výběr.
 • NÁJEMNÉ je finanční vyjádření úplaty, která náleží pronajímateli za pronajatou kryptoměnu nájemci ve smluvené výši. Nájemné je definováno těmito obchodními podmínkami a jako takové je plně vymahatelné a neměnné.
 • PLATFORMA je kompletní zdrojový kód včetně databáze MySQL a dalších doplňkových serverových služeb ležící a běžící na doméně https://bitrentex.com/.
 • ADMINISTRACE také uživatelský účet, je ta část platformy, do které má přístup pouze uživatel pod svým heslem a dvojitým zabezpečením tak, aby spravoval své osobní údaje, zadával své požadavky a evidoval své portfolio kryptoměny, nájemného zní vyplývající a své výplaty.
 • KRYPTOMĚNA je dle nejnovější legislativy EU a Světové Banky považována za zboží a tudíž sní lze nakládat jako se zbožím, tedy nakupovat ji, prodávat, pronajímat a jakkoliv s ní obchodovat.
 • PORTFOLIO je celkové vyjádření stávající hodnoty kryptoměny dle aktuálního tržního kurzu v USD.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany (provozovatel respektive nájemce a uživatel respektive pronajímatel) se zavazují, že tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“, "podmínky", "smluvní podmínky") budou závazné pro veškeré právní vztahy, které mezi nimi v budoucnu vzniknou a pro veškeré jednotlivé kupní smlouvy a nájemní smlouvy, které budou mezi smluvními stranami v budoucnu uzavřeny. Má se za to, že tyto obchodní podmínky jsou druhé smluvní straně známy v případě, že se již jednou staly součástí nájemní smlouvy a objednávky, nebo na ně nájemce odkázal internetovým odkazem. Dále se má se za to, že smluvní strany si sjednaly použití VOP a že se seznámily s jejich obsahem.

PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

1.1 Uživatel je povinen dodržovat tyto VOP.

1.2 Uživatel je povinen udržovat přihlašovací údaje ke svému uživatelskému účtu v tajnosti a nesdělovat jej dalším osobám. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu hesla nebo jeho zneužití, ledaže by vyšlo najevo, že byla způsobena na straně platformy BitRentEx jeho úmyslným zaviněním nebo hrubou nedbalostí.

1.3 Uživatel je povinen číst důležitá sdělení, která mu platforma BitRentEx zasílá na email. Po odeslání takového sdělení běží lhůta 7 (sedm) dnů, po jejímž uplynutí je sdělení automaticky považováno za doručené a přečtené.

PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

2.1 Provozovatel je oprávněn zrušit bez náhrady uživatelský účet uživatele v případě, že zjistí hrubé porušení těchto VOP. Za hrubé porušení podmínek užívání se pak považují zejména tyto případy:

 • Duplicitní registrace (vytvoření více než jednoho účtu uživatele stejnou fyzickou osobou)
 • Zadání neplatných osobních údajů v nastavení uživatelského účtu
 • Provozováním software, který by narušoval chod systému
 • Pokus o jakýkoliv podvod

KUPNÍ SMLOUVA

3.1 Návrhem na uzavření kupní smlouvy se rozumí řádná a kompletní registrace uživatele v platformě a jeho první přihlášení do systému.

3.2 Jednotlivá smlouva je platně uzavřena v okamžiku, kdy uživatel potvrdí nákup kryptoměny ve svém účtu a řádně za ni zaplatí. Objednávka je považována za uzavřenou, nedojde-li ze strany uživatele, či provozovatele k námitkám k potvrzené objednávce do 24 (dvacetčtyři) hodin. Veškeré dodatečné změny v již potvrzené objednávce provedené uživatelem je považováno za zrušení původní objednávky, přičemž bude vystaveno nové elektronické potvrzení objednávky.

3.3 Cena za nákup (dále jen „cena“) je stanovena jako smluvní a je uvedena v potvrzené objednávce. Odvíjí se od aktuálního tržního kurzu kryptoměny v daném časovém období a cena je provozovatelem garantována maximálně 60 (šedesát) minut.

3.4 Cena je stanovena bez DPH a je splatná okamžikem potvrzení objednávky.

3.5 Provozovatel je povinen připsat kryptoměnu do administrace platformy okamžikem, kdy mu byla cena za nákup kryptoměny řádně připsána na bankovní účet.

NÁJEMNÍ SMLOUVA

4.1 Návrhem na uzavření nájemní smlouvy se rozumí ponechání kryptoměny na svém uživatelském účtu déle než 24 (dvacetčtyři) hodin, kdy provozovatel má za to, že uživatel chce svou kryptoměnu pronajímat nájemci a za to pobírat své nájemné.

4.2 Nájemné je stanoveno pevně a to na 0,33 (třicetřisetin) procentního bodu za každý kalendářní den vypočítáno z celkové tržní hodnoty kryptoměny uvedené u uživatele v portfoliu, respektive v jeho administraci.

4.3 Nájemné se připisuje každých 24 (dvacetčtyři) hodin zvláště oproti průměrné nominální hodnotě jeho kryptoměny uváděné v aktuální tržní hodnotě. Nájemné se vypočítává z matematického průměru ceny kryptoměny v období každého kalendářního dne od 0:00:00 do 23:59:59 (SEČ + 1 hodina) a připisováno v transakcích je po 2:00:00 hodině ranní, tedy následujícího kalendářního dne.

4.4 Nájemné samo o sobě není převoditelné, na jiný uživatelský účet a slouží jen k výplatě prostřednictvím požadavku uživatele v administraci samostatně, nebo s tržní hodnotou kryptoměny, kdy takto uživatel vybere své portfolio a nájemné najednou.

VÝPLATA NÁJEMNÉHO

5.1 Vpřípadě, že chce nájemce své nájemné vyplatit, musí tak učinit elektronickým požadavkem z administrace platformy a do 7 (sedm) kalendářních dnů mu bude nájemné vyjádřené v USD vyplaceno společně s aktuální tržní hodnotou pronajaté kryptoměny, nebo jen samostatně a to vše od okamžiku zadání požadavku do systému platformy BitRentEx.

5.2 Výplatu nájemného lze zvolit kdykoliv v době trvání nájemní smlouvy.

5.3 Okamžikem potvrzení žádosti o výplatu nájemného bez aktuálního stavu kryptoměny nájemní smlouva nezaniká a uživatel si tímto krokem pouze vybírá nájemné ze své administrace na bankovní účet v USD.

5.4 Okamžikem potvrzení žádosti o výplatu nájemného s aktuálním stavem kryptoměny nájemní smlouva zaniká a uživatel si tímto krokem nechává vyplatit veškeré své kryptoměny a nájemné ze své administrace.

PŘEVOD KRYPTOMĚNY MEZI UŽIVATELSKÝMI ÚČTY

6.1 Uživatel ve své administracitaké disponuje funkcí převodu kryptoměny mezi uživatelskými účty, to znamená, že má možnost přeposlat svou kryptoměnu jinému uživateli do jeho administrace, respektive vlastnictví.

6.2 Pro správný převod kryptoměny na jiný uživatelský účet potřebuje uživatel znát unikátní uživatelské ID jiného účtu (BitRentEx ID) a po jeho zadání v platformě se kryptoměny okamžitě převedou na jiný účet.

6.3 Převod kryptoměny mezi uživatelskými účty se děje v platformě automaticky a je zcela bezplatný.

INFORMACE

7.1 Při využívání našich služeb automaticky sbíráme tyto informace:

 • INFORMACE O TRANSAKCÍCH - shromažďujeme a ukládáme podrobnosti o transakcích souvisejících s používáním našich služeb, včetně informací o zůstatcích na účtech platformy, vkladech, výběrech, objednávkových aktivitách a dalších transakcích, které provádíte nebo se pokoušíte provádět prostřednictvím služeb.
 • INFORMACE O PROTOKOLU - v souvislosti s používáním našich služeb shromažďujeme standardní protokoly serveru, které mohou zahrnovat typ prohlížeče, který používáte, časy přístupu, zobrazené stránky a IP adresu.
 • INFORMACE O ZAŘÍZENÍ - shromažďujeme informace o počítači nebo mobilním zařízení, které používáte k přístupu k našim službám, včetně hardwarového modelu, operačního systému a verze, verze prohlížeče, jedinečných identifikátorů zařízení a informací o mobilní síti.
 • INFORMACE O UMÍSTĚNÍ - můžeme shromažďovat a používat informace k identifikaci místa, odkud přistupujete v souvislosti s poskytováním našich služeb.

INFORMACE Z JINÝCH ZDROJŮ

8.1 Shromažďujeme informace od ostatních přidružených a nepřiřazených třetích stran. Například v souvislosti s vytvořením účtu platformy nebo kvůli umožnění vašich transakcí může provozovatel spolupracovat s poskytovateli služeb třetích stran, aby prováděli ověřování totožnosti a další postupy pro prověřování, že jste oprávněni používat služby.

BEZPEČNOST

9.1 Zatímco žádný online nebo elektronický systém není zaručen 100% bezpečností, BitRentEx přijímá důkladná opatření určená k ochraně shromažďovaných informací před ztrátou, krádeží, zneužitím a neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnami a zničením. Zejména provádíme důsledné bezpečnostní postupy a postupy určené k ochraně důvěrnosti a bezpečnosti těchto informací v souladu s těmito VOP a zakazujeme jejich odhalení jiným než jen uživatelům a bezpečnostním složkám. Používáme také opatření, jejichž cílem je omezit přístup k informacím, které sbíráme o uživatelích a to zaměstnancům, agentům a agenturám, kteří mají obchodní důvod k tomu, aby tyto informace získali.

PŘENOS INFORMACÍ Z EU DO DALŠÍCH ZEMÍ

10.1 Provozovatel sídlí ve Velké Británii, která je součástí EU a informace, které shromažďuje se řídí evropským právem. Využíváním našich služeb souhlasíte se zpracováním a přenosem informací v EU a dalších zemích, kde nemáte stejná práva jako místní zákony.To umožňuje ochranu a bezpečí uživatelů před legalizací výnosů ztrestné činnosti po celém světě.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1 Uživatel dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů provozovateli. Nakládání s osobními údaji uživatelů podléhá úpravě zákona číslo 101/2000 Sbírky ve znění pozdějších předpisů O ochraně osobních údajů. Platforma tímto prohlašuje, že oznámila Úřadu pro ochranu osobních údajů zpracování osobních údajů a je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce dat pod evidenčním číslem: 00068944.

11.2 Uživatel tímto dává výslovný souhlas s tím, aby provozovatel užil jeho osobní údaje za účelem zasílání sdělení označených jako důležitá sdělení, která nemají povahu komerčních sdělení, volitelně pak zasílání obchodních sdělení, které mají povahu komerčních sdělení.

AUTORSKÁ PRÁVA

12.1 Platforma BitRentEx je autorským dílem ve smyslu zákona číslo 121/2000 Sbírky ve znění pozdějších předpisů Autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů. Provozovatel vykonává veškerá práva vztahující se k internetové platformě.

12.2 Provozovatel je vlastníkem internetové platformy BitRentEx.

12.3 Obsah platformy není povoleno uchovávat, upravovat, šířit, ani k němu vykonávat jiná majetková práva, nedá-li provozovatel k takovému jednání výslovný souhlas.

12.4 Provozovatel je jediným vlastníkem ochranné známky BitRentEx a není povoleno třetím osobám bez výslovného souhlasu provozovatele tuto ochrannou známku užívat.

SANKCE

13.1 Sankcemi, které je provozovatel oprávněn uplatnit vůči uživateli je zrušení nebo zablokování uživatelského účtu.

13.2 Provozovatel je oprávněn zrušit uživatelský účet bez náhrady pro hrubé porušení smlouvy nájemní, nebo kupní a nebo těchto VOP, zejména pro jednání uvedené v článku 2.1.

13.3 Uživateli může být zrušen uživatelský účet také pro porušování právních předpisů, či pro jednání, jímž poškozuje dobré jméno provozovatele nebo platformy BitRentEx.

13.4 Pokud byl uživatelský účet pozastaven pro trvalé porušování nebo pro trvající rozporný stav, a uživatel nepřestane porušovat nebo trvající rozporný stav neodstraní, může provozovatel po lhůtě 30 (třiceti) dnů pozastavení účtu změnit na zablokování účtu.

13.5 Osoba, na jejíž uživatelský účet byla uplatněna některá z výše uvedených sankcí, není oprávněna se bez výslovného souhlasu do platformy opětovně zaregistrovat jako uživatel.

13.6 Vyjde-li najevo, že provozovatel zrušil účet či ho pozastavil v důsledku omylu a má-li uživatel na dalším trvání nájemní smlouvy, obnoví provozovatel uživatelský účet uživatele zdarma bez nutnosti jeho opětovné registrace.

13.7 Zánikem nebo zrušením nájemní smlouvy nezaniká právo na náhradu škody a v platnosti zůstávají ustanovení, která se týkají těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku smlouvy.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 Uživatel má právo vypovědět nájemní smlouvuza následujících podmínek:

 • Výpověď podá uživatel ze svého emailu na adresu info@bitrentex.com. Provozovatel takovou výpověď bude akceptovat automaticky a uživatelský účet zruší do 30 (třiceti) dnů od podání výpovědi Smlouvy. V případě výpovědi ze strany uživatele nemá uživatel nárok na výplatu jakékoli, byť poměrné části již uhrazeného portfolia kryptoměny, nájemného, nebo doplňkových služeb.

14.2 Zánikem nebo zrušením této nájemní smlouvy nezaniká právo na náhradu škody, na smluvní pokuty ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení nájemní smlouvy uplynutím výpovědní lhůty.

14.3 Jakmile je uživatelský účet v rámci procesu výpovědi podle předcházejících článků zrušen, odstraní provozovatel platformy z databáze BitRentEx veškeré údaje o takovém uživateli.

14.4 Veškeré majetkové spory mezi provozovatelema uživatelem vyplývající z kupní, nebo nájemní smlouvy nebo s ní související budou s vyloučením pravomoci obecných soudů řešeny v rozhodčím řízení v souladu se zákonem číslo 216/1994 Sb., před jediným rozhodcem určeným Arbitrážním soudem České republiky o.s., No.: 269 88 879. Rozhodce bude určen a rozhodčí řízení bude vedeno dle Rozhodčího řádu Arbitrážního soudu České republiky, o.s., který je dostupný na internetových stránkách http://www.rozhodcidolozka.cz/.

14.5 Provozovatel nenese odpovědnost za pomalý nebo chybný přenos, který nastal mezi uživatelem a platformou. Dále provozovatel nezodpovídá za technické a softwarové problémy ze strany poskytovatelů internetu, mobilních operátorů nebo na zařízení uživatele.

14.6 Provozovatelje oprávněn změnit tyto VOP a další přílohy nájemní smlouvy, či kupní smlouvy.

14.7 Provozovatel je povinen oznámit skutečnost, že byly VOP změněny a zveřejnit jejich nové znění. Uživatel potvrzuje souhlas se zněním aktuální verze VOP pokaždé, když použije platformu a administraci. Neakceptuje-li uživatel změny VOP, nemá právo užívat platformu od doby platnosti nové verze VOP.

14.8 Podmínky užívání se řídí evropským právem potažmo českým právem, zejména zákonem číslo 89/2012 Sbírky Občanský zákoník a zákonem číslo 513/1991 Sbírky Obchodní zákoník, oba ve znění pozdějších předpisů.

14.9 V případě, že by některé ustanovení těchto VOP bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí VOP nebo smluv jako takových.

14.10 Každým přihlášením uživatel automaticky souhlasí s aktuálním zněním VOP.

14.11 Nedílnou součástí těchto VOP je aktuální ceník poplatků a služeb, které provozovatel poskytuje. Aktuální ceník naleznete vždy na tomto odkaze - Ceník poplatků.

PODMÍNKY MARKETINGOVÉ AKCE

15.1 Marketingová akce (dále jen "akce") má platnost do 31. 12. 2018 do 23:59:59 (SEČ + 1 hodina).

15.2 Akce spočívá v tom, že každý uživatel, který si řádně objedná a zaplatí kryptoměnu v hodnotě vyšší než 1000 USD obdrží po schválení provozovatelem na svém uživatelském účtu 100 USD ve formě mimořádného nájemného a tak se ihned jeho účet nájemného v platformě zvýší o 100 USD.

15.3 Aby byly naplněny všechny náležitosti akce, musí uživatel své porfolio i nájemné ponechat bez výběru 6 (šest) kalendářních měsíců od své objednávky a uzavření kupní a nájemní smlouvy. Pokud takto neučiní a vybere si své nájemné, či celé portfolium dříve, bude mu z nájemného odečteno již v minulosti připsaná částka 100 USD, která byla předmětem akce. Klasicky generované nájemné z portfolia tím není a nebude nikterak dotčeno.

15.4 Marketingová akce není závazná a právně vymahatelná. Provozovatel si vyhrazuje právo akci upravovat, měnit, nebo zrušit bez udání důvodu.


Tyto VOP - verze 1.0 nabývají platnosti a účinnosti dnem 01. 08. 2018